LiveZilla Live Chat Software
Beste klant, wegens het stoppen met de webshop verzoeken wij per 25-5-2018 geen bestellingen meer te plaatsen. Met vriendelijke groet subliem-bedrukt.nl
Druk op de 'X' in de rechterbovenhoek om dit venster te sluiten.

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden EemsPC Subliem

 

Definities

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van onze webshop zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Wanneer door onze webshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat onze webshop deze Voorwaarden soepel toepast.

1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van onze webshop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door onze webshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

 2.1 Alle aanbiedingen van onze webshop zijn vrijblijvend en onze webshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door onze webshop. onze webshop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt onze webshop dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Na elke bestelling ontvangt u een bestelbevestiging op het bij de bestelling opgegeven e-mailadres. Controleer de juistheid van de bestelling en uw gegevens, aangezien de bestelbevestiging bindend is in geval van onenigheid. Bij twijfel of onjuistheid van gegevens, wordt u geacht zelf contact op te nemen per mail of per telefoon. Wij zijn niet verplicht uw gegevens te controleren op juistheid.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie. Er wordt overgegaan tot levering van de goederen na het voldoen van het volledige factuurbedrag op het genoemde rekeningnummer dat tijdens het bestelproces verschijnt.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren.

3.5 Indien u  niet tijdig betaalt, bent u in verzuim zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. U bent in dat geval vanaf de vervaldag de wettelijke rente aan ons verschuldigd. Bij niet tijdige betaling bent u bovendien verplicht tot vergoeding aan ons van de door deze gemaakte redelijke kosten voor invordering (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), waaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Wij zijn gerechtigd deze kosten forfaitair vast te stellen op 15% van het door u verschuldigde bedrag.


 

Artikel 4. Levering

4.1 Wij streven ernaar om kleine bestellingen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling gereed te maken en te verzenden. (Levertijd van grotere bestellingen zullen altijd in overleg bepaald worden.) Uiterlijk zal het product binnen 30 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. Alle reeds gedane (deel)betalingen zullen dan worden teruggestort.  

4.2 Blijkt een bestelling niet compleet geleverd te kunnen worden omdat een item niet langer leverbaar is, zal een spoedige terugstorting volgen van teveel betaalde gelden.

4.3 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.4 Wij maken gebruik van Post NL voor de bezorging van de leveringen, derhalve zijn de bezorgingvoorwaarden van de Post NL van toepassing. Bij vermissing of beschadiging stellen wij een onderzoek in. De klant is dan verplicht zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting zijn wij gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen. Is er geen oorzaak te achterhalen dan ligt de verantwoordelijkheid bij onze webshop en zal die naar beste inzicht het probleem oplossen.

4.5 Verzending van bestellingen geschied alleen binnen Nederland.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

 5.1 De bestelde items zijn pas eigendom van de klant als aan alle betalingsverplichtingen en overige voorwaarden is voldaan.
Op het moment van aflevering van de producten van onze webwinkel bij de klant, is de klant verantwoordelijk voor de eventuele schade die na aflevering van de producten gemaakt wordt.

5.2 Alle afbeeldingen op de artikelen die in onze webshop aangeboden worden zijn en blijven, eigendom van Eems Pc Subliem. Hierop berust namelijk het auteursrecht dat in deze geheel bij Eems Pc Subliem ligt. Hiervan mag zonder toestemming van ons geen gebruik gemaakt worden.

 

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

 6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u ons daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, Hebben wij de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Gezien het unieke karakter van de producten zijn de bestellingen na vervaardigen definitief en kan niet geruild of geretourneerd worden. Wij houden ons uiteraard aan de wet "kopen op afstand", met dien verstande dat, gezien het persoonlijke karakter van onze bedrukkingartikelen, de in deze wet beschreven afkoelingsperiode niet van toepassing is op artikelen waar een persoonlijke print of tekst op gezet is op uw verzoek.

In deze wet staat namelijk beschreven dat de wet " Kopen Op Afstand" niet geld voor onder andere goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

6.4 Op onze producten wordt fabrieksgarantie gegeven overeenkomstig de voorwaarden van onze leverancier.

6.5 Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten in het door de klant aangeleverde ontwerp dan wel in de door de klant verstrekte gegevens.

6.6 Indien wij aansprakelijk mochten zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ons beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6.7 Voor indirecte schade zijn wij nimmer aansprakelijk.

6.8 Artikelen die niet voldoen aan de algemeen gebruikelijke eisen, niet compleet zijn of andere tekortkomingen hebben kunnen, binnen 14 dagen, worden geretourneerd aan Eems Pc Subliem. Alleen retour gezonden artikelen waarover VOORAF afspraken zijn gemaakt worden door ons in behandeling genomen. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur, afwerking en maat kunnen geen grond voor reclame en garantie opleveren.

6.9 Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

6.10 Ruilen van kleding, i.v.m maatvoering, dat niet is gepersonaliseerd, kan alleen in uitzonderlijke gevallen. Wij hanteren een maattabel en verwijzen daar ook naar. Zodat iedereen zelf kan meten hoe de maat uitvalt. En bij twijfel kan men altijd een of twee proefexemplaren bestellen om te zien hoe iets uitvalt. Wij zijn dus niet verplicht maten om te ruilen.
 

 

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

 7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en onze webshop , dan wel tussen onze webshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en onze webshop , is onze webshop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van onze webshop .

7.2 Eems Pc Subliem is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van de website en voor technische of elektronische fouten.

7.3   De inhoud van de site, alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Eems Pc Subliem op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de desbetreffende informatie, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Eems Pc Subliem.

17.4   Niets van de sites van Eems Pc Subliem mag door derden zonder toestemming van ons gebruikt worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan Eems Pc Subliem.  

 

 

Artikel 8. Overmacht

 

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft onze webshop in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat onze webshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan onze webshop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de Wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 9. Privacy


9.1 Tijdens het bestelproces wordt u om persoonlijke gegevens gevraagd. De gevraagde persoonlijke informatie is nodig zodat de bestellingen snel en correct kunnen worden verwerkt.
De ingevoerde gegevens komen in het bestand van Eems Pc Subliem. Dat bestand zal niet worden doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden en zal uitsluitend worden gebruikt voor de verwerking van de bestelling en de controle op bezorging. 

 

Artikel 10. Klachten

 

10.1 De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u  schriftelijk of per mail aan ons voorleggen binnen 14 dagen na ontvangst.

10.2 Wij zijn slechts verplicht kennis te nemen van ingediende klachten, indien de klant aan al zijn contractuele verplichtingen jegens Eems Pc Subliem, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan. Klant zal zijn verplichtingen niet kunnen opschorten of verrekenen in verband met een door hem ingediende klacht.

 

 

Artikel 11. Diversen

 

11.1 Al onze producten worden op bestelling met de hand vervaardigd. Ook de kant en klare artikelen. Houd u hier rekening mee i.v.m. levertijd, grote aantallen en kleine verschillen. Wij besteden persoonlijke zorg aan uw bestelling en verwachten dat u dat ook doet.

11.2 U dient de eigenaar te zijn van de gebruikte foto's, afbeeldingen, tekst enz, of u moet toestemming hebben van de eigenaar om het te mogen gebruiken. Ook racistische, kwetsende en discriminerende teksten of afbeeldingen  zijn niet toegestaan.

11.3 Kledingmaten en -kleuren worden zo goed mogelijk omschreven/aangegeven. De maten worden verduidelijkt in maat tabellen die maten omzet in centimeters. Door het elektronische karakter van de winkel kan het gebeuren dat kleuren op verschillende media verschillend worden weergegeven. Wij kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Vanzelfsprekend doen wij ons best een zo waarheidsgetrouwe weergave te geven van de artikelen en kleuren
De kleuren van de bedrukkingen wijken soms iets af vergeleken met de originele fotoafdruk dan wel het originele afbeelding/logo, dit is inherent aan het bedrukkingproces. Voor grotere bestellingen raden wij aan eerst een proefexemplaar te bestellen en deze te controleren om teleurstellingen te voorkomen.

11.4 Indien u aan onze webshop schriftelijk opgave doet van een adres, is onze webshop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan onze webshop schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Mochten dit onjuiste gegevens blijken te zijn zodat de bestelling niet afgeleverd kan worden. Dan zijn wij gerechtigd de extra verzendkosten die hieruit voortvloeien, op de klant te verhalen.

11.5 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met onze webshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door onze webshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.6 Wij zijn bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

© 2014 Eems PC Subliem Alle rechten voorbehouden.